FRP.P10: Hyperspectral Imaging Classification
Fri, 21 Jul, 14:15 - 15:45 Pacific Time (UTC -7)
Location: Poster Area 10
Session Type: Poster
Session Co-Chairs: Jie Feng, Xidian University and Shengjie Kris Liu, USC
Session Managers: Srashti Singh and NIMA ESMAEILZADEH and Suhaimee Buya and sunni kanta prasad kushwaha
Track: Data Analysis

FRP.P10.1: HSI-SSTRANS: HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION WITH SPECTRAL AND SPATIAL TRANSFORMER

Daohong Niu, Xiaohua Zhang, Longfei Li, Yuxuan Zhou, Xidian University, China

FRP.P10.2: CROSS-DOMAIN HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION BASED ON TRANSFORMER

Jiawei Ling, Minchao Ye, China Jiliang University, China; Yuntao Qian, Zhejiang University, China; Qipeng Qian, University of Arizona, United States

FRP.P10.3: HYPERSPECTRAL IAMGE CLASSIFICATION VIA 3D-CNN MHSA FUSION TRANSFORMER

Wen Xie, Yuzhuo Zhang, Hongyue Sun, Qinzhe Wu, Xi'an University of Posts and Telecommuncations, China

FRP.P10.4: DOMAIN ADVERSARIAL DEBIASED SELF-TRAINING FOR HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION

Tianshu Zhang, Jie Feng, Ziyu Zhou, Xiangrong Zhang, Licheng Jiao, Xidian University, China

FRP.P10.5: DEEP DOMAIN ADAPTATION WITH SECOND-ORDER MOMENT ALIGNMENT FOR HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION

Yunxiao Qi, Junping Zhang, Qingyu Yan, Dongyang Liu, Harbin institute of technology, China

FRP.P10.6: INCOMPLETE MULTI-SOURCE FEATURE TRANSFER FOR HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION

Chongxiao Zhong, Beijing Institute of Control Engineering, China

FRP.P10.7: HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION VIA MULTI-SCALE RESIDUAL ATTENTION NETWORK

Wen Xie, Qinzhe Wu, Wen Ren, Yuzhuo Zhang, Xi’an University of Posts and Telecommunications, China

FRP.P10.8: FROM COARSE TO FINE: LEARNING SEMANTIC RELATIONS FOR HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION

JINSHENG JI, Nanyang Technological University, Singapore; XIANKAI LU, Shandong University, China; TAO ZHANG, Shanghai Jiao Tong University, China; YIYOU GUO, HUAN XIE, Tongji University, China

FRP.P10.9: SEMI-SUPERVISED SEMANTIC SEGMENTATION OF HYPER-SPECTRAL IMAGES

Shankho Subhra Pal, Jayanta Mukhopadhyay, Sudeshna Sarkar, Institute of Technology, Kharagpur, India

FRP.P10.10: DOMAIN-SPECIFIC AND DOMAIN-COMMON FEATURE ENHANCEMENT FOR CROSS-DOMAIN FEW-SHOT HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION

Wenfei Gao, Fang Liu, Jia Liu, Liang Xiao, Xu Tang, Nanjing University of Science and Technology, China

FRP.P10.11: HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION BASED ON MASKED SELF-SUPERVISIED PRETRAINING NETWORK

Hongzhe Zhang, Shou Feng, XueQing Wang, JianFei Liu, Boao Qin, HaiYang Zhong, Harbin Engineering University, China

FRP.P10.12: HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION BASED ON 3D SHARPENED COSINE SIMILARITY OPERATION

Xin Qiao, Hongjing Wu, Memorial University of Newfoundland, Canada; Swalpa Kumar Roy, Jalpaiguri Government Engineering College, India; Weimin Huang, Memorial University of Newfoundland, Canada