FRP.P11: Hyperspectral Imaging Classification I
Fri, 21 Jul, 14:15 - 15:45 Pacific Time (UTC -7)
Location: Poster Area 11
Session Type: Poster
Track: Data Analysis

FRP.P11.1: HSI-SSTRANS: HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION WITH SPECTRAL AND SPATIAL TRANSFORMER

Daohong Niu, Xiaohua Zhang, Longfei Li, Yuxuan Zhou, Xidian University, China

FRP.P11.2: CROSS-DOMAIN HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION BASED ON TRANSFORMER

Jiawei Ling, Minchao Ye, China Jiliang University, China; Yuntao Qian, Zhejiang University, China; Qipeng Qian, University of Arizona, United States

FRP.P11.3: HYPERSPECTRAL IAMGE CLASSIFICATION VIA 3D-CNN MHSA FUSION TRANSFORMER

Wen Xie, Yuzhuo Zhang, Hongyue Sun, Qinzhe Wu, Xi'an University of Posts and Telecommuncations, China

FRP.P11.4: DOMAIN ADVERSARIAL DEBIASED SELF-TRAINING FOR HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION

Tianshu Zhang, Jie Feng, Ziyu Zhou, Xiangrong Zhang, Licheng Jiao, Xidian University, China

FRP.P11.5: DEEP DOMAIN ADAPTATION WITH SECOND-ORDER MOMENT ALIGNMENT FOR HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION

Yunxiao Qi, Junping Zhang, Qingyu Yan, Dongyang Liu, Harbin institute of technology, China

FRP.P11.6: INCOMPLETE MULTI-SOURCE FEATURE TRANSFER FOR HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION

Chongxiao Zhong, Beijing Institute of Control Engineering, China

FRP.P11.7: HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION VIA MULTI-SCALE RESIDUAL ATTENTION NETWORK

Wen Xie, Qinzhe Wu, Wen Ren, Yuzhuo Zhang, Xi’an University of Posts and Telecommunications, China

FRP.P11.8: AN ITERATIVE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK FOR HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION

Shengwei Zhong, Nanjing University of Science and Technology, China

FRP.P11.9: FROM COARSE TO FINE: LEARNING SEMANTIC RELATIONS FOR HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION

JINSHENG JI, Nanyang Technological University, Singapore; XIANKAI LU, Shandong University, China; TAO ZHANG, Shanghai Jiao Tong University, China; YIYOU GUO, HUAN XIE, Tongji University, China

FRP.P11.10: AN END-TO-END GENERATIVE CLASSIFICATION MODEL FOR HYPERSPECTRAL IMAGE

Yaling Li, Xiaoyan Luo, Xiaofeng Shi, beihang university, China; Sen Li, shanghai information technology research center, China

FRP.P11.11: SEMI-SUPERVISED HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION USING GRAPH-REGULARIZED NEURAL NETWORKS

Debmita Bandyopadhyay, UiT The Arctic University of Norway, Norway; Subhadip Mukherjee, University of Bath, United Kingdom; Carola-Bibiane Schönlieb, University of Cambridge, United Kingdom

FRP.P11.12: DOMAIN-SPECIFIC AND DOMAIN-COMMON FEATURE ENHANCEMENT FOR CROSS-DOMAIN FEW-SHOT HYPERSPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION

Wenfei Gao, Fang Liu, Jia Liu, Liang Xiao, Xu Tang, Nanjing University of Science and Technology, China