TU1.R2: Deep Learning Methods for Change Detection I
Tue, 18 Jul, 08:30 - 09:45 Pacific Time (UTC -7)
Location: Room C
Session Type: Oral
Session Co-Chairs: Gabriele Moser, University of Genoa and Jun Zhou, Griffith University
Session Manager: Ge Jiang
Track: Data Analysis
Tue, 18 Jul, 08:30 - 08:42 Pacific Time (UTC -7)

TU1.R2.1: AN UNSUPERVISED SIAMESE SUPERPIXEL-BASED NETWORK FOR CHANGE DETECTION IN HETEROGENEOUS REMOTE SENSING IMAGES

Zhiyuan Ji, Xueqian Wang, Zhihao Wang, Gang Li, Tsinghua University, China
Tue, 18 Jul, 08:42 - 08:54 Pacific Time (UTC -7)

TU1.R2.2: WAVELET SIAMESE NETWORK FOR CHANGE DETECTION IN REMOTE SENSING IMAGES

Tianhan Li, Fengchao Xiong, Nanjing University of Science and Technology, China; Wenbin Zheng, Chengdu University of Information Technology, China; Zhuanfeng Li, Nanjing University of Science and Technology, China; Jun Zhou, Griffith University, Australia; Yuntao Qian, Zhejiang University, China
Tue, 18 Jul, 08:54 - 09:06 Pacific Time (UTC -7)

TU1.R2.3: SAS-NET: SIMILARITY ATTENTION SIAMESE NETWORK FOR BUILDING CHANGE DETECTION IN UAV IMAGES

Yikui Zhai, Wenba Li, Zijun Tan, Jianhong Zhou, Qing Li, Zilu Ying, Department of Intelligent Manufacturing, Wuyi University, Jiangmen, China, China
Tue, 18 Jul, 09:06 - 09:18 Pacific Time (UTC -7)

TU1.R2.4: Rethinking Temporal-symmetry in Remote Sensing Change Detection

Haonan Guo, Xin Su, Bo Du, Chen Wu, Liangpei Zhang, Wuhan University, China
Tue, 18 Jul, 09:18 - 09:30 Pacific Time (UTC -7)

TU1.R2.5: MULTI-TEMPORAL IMAGES GENERATION FOR BUILDING CHANGE DETECTION PERFORMANCE PROMOTION

Yute Li, Shan Dong, Yin Zhuang, Beijing Institute of Technology, China; Hao Dong, Peking University, China; He Chen, Liang Chen, Beijing Institute of Technology, China
Tue, 18 Jul, 09:30 - 09:45 Pacific Time (UTC -7)

TU1.R2.D: Discussion