WEP.P8: Target Detection and Classification in SAR Images
Wed, 19 Jul, 14:15 - 15:45 Pacific Time (UTC -7)
Location: Poster Area 8
Session Type: Poster
Session Chair: Andrew Player, Alaska Satellite Facility
Track: Data Analysis

WEP.P8.1: SAR TARGET RECOGNITION VIA INFORMATION DISSEMINATION NETWORKS

Zhiqiang Zeng, Jinping Sun, Xianxun Yao, Beihang University, China; Dandan Gu, Science and Technology on Electromagnetic Scattering Laboratory, China

WEP.P8.2: CAPSULE-GUIDED MULTI-VIEW SAR TARGET RECOGNITION WITH LIMITED TRAINING SAMPLES

Qijun Dai, Gong Zhang, Biao Xue, Zheng Fang, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

WEP.P8.3: A NEW ARTIFICIAL TARGET DETECTION METHOD FOR MULTI-ANGULAR SAR

Heng Kong, Fan Zhou, University of Electronic Science and Technology of China, China

WEP.P8.4: SAR Image Scene Classification and Out-of-library Target Detection with Cross-domain Active Transfer Learning

Zhe Geng, Wei Li, Ying Xu, Bei-Ning Wang, Dai-Yin Zhu, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

WEP.P8.6: Class-incremental learning for SAR target detection via Knowledge and Localization distillation

Yu Tian, Zongyong Cui, Jingyu Li, Zongjie Cao, University of Electronic Science and Technology of China, China

WEP.P8.7: INTEGRATION OF VEHICLE TARGET DETECTION AND RECOGNITION IN LARGE-SCENE SAR IMAGES BASED ON YOLOV5

Xiangdong Tan, Xiangguang Leng, Siqian Zhang, Kefeng Ji, National University of Defense Technology, China

WEP.P8.8: HPII-NET: A HIGH-PRECISION INTERFERENCE IDENTIFICATION NETWORK FOR SPACEBORNE SAR IMAGES

Lin Nie, Shunjun Wei, Hao Zhang, Yifei Hu, Jun Shi, Xiaoling Zhang, University of Electronic Science and Technology of China, China

WEP.P8.9: ROTATING TARGET DETECTION OF SAR IMAGE BASED ON MULTI-SCALE ATTENTION MODULE FOR INSHORE SHIPS

Haodong Liu, Lu Wang, Chunhui Zhao, Ning Wang, Jikang Chen, Harbin Engineering University, China

WEP.P8.10: PROBABILITY-BASED BINARY ATTRIBUTE WEIGHTED PREDICTION NETWORK FOR SAR IMAGE CLASSIFICATION

xiayang xiao, Ziqi Ye, Qiaoyu Liu, Haipeng Wang, Fudan University, China

WEP.P8.11: MULTIVIEW FEATURE EXTRACTION AND DISCRIMINATION NETWORK FOR SAR ATR

Xing Zhang, Jifang Pei, Yanjing Ma, Qingying Yi, Weibo Huo, Yulin Huang, University of Electronic Science and Technology of China, China

WEP.P8.12: A Multi-Model Deep Learning Approach for Identifying Earthquakes in InSAR Imagery

Andrew Player, Jacob Jakiemiec, Andrew Kozak, Thomas Logan, Alaska Satellite Facility, United States